Helsingborg stad

Helsingborg stad

Helsingborg 2035 är stadens vision om den skapande, pulserande, globala, balanserade och gemensamma staden. Den gemensamma staden beskriver vikten av att arbeta för gemenskap, jämlikhet och lika möjligheter. I stadens livskvalitetsprogram står det om vikten av att säkra de mänskliga rättigheterna och skapa likvärdiga förutsättningar för alla, oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder och socioekonomi.

I stadens plan för lika möjligheter finns åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika möjligheter. En ny plan för lika möjligheter tas fram under 2021 och beslutas om våren 2022. 

Exempel på insatser

  • Flera av stadens verksamheter har HBTQ-certifierats i samarbete med RFSL.

  • På Dunkers finns en normkritisk grupp som bland annat har analyserat bilder normkritiskt i bildbanken och ändrat skyltningen på Dunkers toaletter. 

  • Mötesplats Ung/HBTQ HBG drivs inom Fritid Helsingborg.

  • Vård och omsorgsförvaltningen har arbetat med kompetensutveckling om hbtqi i vissa verksamheter.

  • Inför Helsingborg Pride erbjuds stadens samtliga medarbetare att delta i en kunskapshöjande insats kallad Pre-Pride.

  • Staden är med och arrangerar Mångfaldsveckan som består av föreläsningar och andra aktiviteter kring mångfald och mänskliga rättigheter. 

  • Fyra gånger per år arrangeras frukostnätverket HBG Tillsammans ihop med civilsamhället för att tillsammans utbyta kunskap och erfarenheter i arbetet med antidiskriminering och lika möjligheter. 

  • Vi har samlat in berättelser om diskriminering från invånare med hjälp av verktyget Sensemaker för att bättre kunna förstå situation och upplevelser. 

  • Vi har gjort analyser kring lika möjligheter och livsvillkor utifrån de sju diskrimineringsgrunderna för att bättre förstå hur situationen ser ut för bland annan hbtq-personer i Helsingborg.

Besök hemsida